TÁJÉKOZTATÁS

JEGYZŐI KÖZLEMÉNY

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A rendkívüli nyári hosszan tartó hőhullámra tekintettel a tűzgyújtás és tűz megelőzés alapvető szabályaira az alábbiak szerint hívom fel a figyelmüket:

 • Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal a külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
 • Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt az önkormányzati rendelet megengedi.
 • Előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal a külterületen lévő lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.
 • Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.
 • Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
 • A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzgyújtási Szabályzat tartalmazza (54/2014.(XII.05.) BM. rendelet 184-185.§., 187.§., 221-230.§.)
 • Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után.

Amennyiben a tűzgyújtás jogszabályok alapján megengedett, a következő alapvető szabályokat szíveskedjenek betartani:

 • A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyják felügyelet nélkül!
 • Minden esetben gondoskodjanak megfelelő mennyiségű oltóanyagról!
 • Mindig legyen Önöknél a tűz oltására alkalmas kéziszerszám!
 • Csak akkora tüzet gyújtsanak, amelyet folyamatosan felügyeletük alatt tudnak tartani!
 • Tájékozódjanak a várható időjárásról, mert a szél kedvezhet a tűz gyors tovább terjedésének!

Buják Község Önkormányzata területén a 10/2008.(IX.09.) Ör.számú rendelet szabályozza az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetését, mely rendelet az égetés szabályait az 5-6-7.§-aiban az alábbiak szerint határozza meg:

„5. §. Az égetés szabályai

(1) A kerti hulladékok égetése egész évben hétfői és szerdai napokon 17-20 óra között történhet.

(2) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakóhelyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, bérlője (továbbiakban együtt: tulajdonos) az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről, eszközökről (pl.: oltóvíz, homok, stb.)

(4) A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

(5) A tulajdonos egyszerre nagyobb mennyiségű avar- és kerti hulladék elégetési szándéka esetén a szomszédokat tájékoztatni köteles az égetés várható időpontjáról. Az égetés egy alkalommal maximum 2 óráig tarthat.

(6) Tilos az avar és kerti hulladék égetése az (1) bekezdésben engedélyezett időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, illetőleg erős szél esetén.

(7) A kerti hulladékkal együtt kommunális, veszélyes és ipari eredetű hulladék nem égethető.

(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni kell annak belocsolásáról, vagy vékony földréteggel történő lefedéséről.

6. §. Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos, kivéve a jegyző engedélyével.

7.§. A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.”

 

Az elrendelt tűzgyújtási tilalmakról az www.erdotuz.hu, illetve a www.katasztrofavedelem.hu honlapokról kaphatnak teljeskörű tájékoztatást!

 

Nyomatékkal hívom fel mindenkinek a figyelmét, hogy fentebb írtakat a nem kívánatos hatósági eljárások és a káresetek megelőzése végett maradéktalanul tartsák be!

                                                                                                                               Tisztelettel:

                                                                                                                                                                 Dr. Tóth Kálmán jegyző