IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

 

Az 1/2018.(VI.26.) HVB. határozat pdf. formátumban megtalálható itt!

 

 

 

Buják község Helyi Választási Bizottsága

1/2018.(VI.26.) HVB határozata

az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

 

Buják község Helyi Választási Bizottsága (a továbbiakban: HVB) a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 302.§. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választásának kitűzése tárgyában meghozta a következő

határozatot:

Buják község Helyi Választási Bizottsága az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választást 2018. szeptember 30. (vasárnap) napjára tűzi ki.

A Helyi Választási Bizottsága a határozat 1. számú melléklete szerint állapítja meg a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választás naptár szerinti eljárási határidőit és határnapjait.

Buják község Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat közzétételét a Buják Község Önkormányzata hirdetőtábláján, és Buják Község Önkormányzata honlapján (www.bujak.hu).

Buják község Helyi Választási Bizottsága elrendeli a határozat azonnali megküldését a Nemzeti Választási Iroda Elnöke, valamint a Területi Választási Iroda Vezetője részére.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben  szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi  személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben jogszabálysértésre hivatkozással a Nógrád Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett (3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.) fellebbezést nyújthat be a Buják község Helyi Választási Bizottságánál (3047. Buják, Kossuth u. 9. tel./fax:32/488-488, e-mail: bujak@globonet.hu).

A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2018. június 29. napján 16,00 óráig megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell:

  • a kérelem a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI törvény (a továbbiakban: Ve.) 223. §. (3) bekezdése szerinti alapját,
  • a kérelem benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét,
  • a kérelem benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A fellebbezés tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k l á s

Buják község Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy 2018. június 6. napján Buják Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/2018.(VI.06.) határozatában foglaltak szerint – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. §-a alapján – önmagát feloszlatta.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 20. § (6) bekezdésében foglaltak alapján időközi választást kell kitűzni, ha az önkormányzati képviselő-testületet feloszlatták vagy feloszlott.

 

A Ve. 302. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választását a helyi választási bizottság tűzi ki. A Ve. 11. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a Ve-ben foglalt határidők naptár szerinti dátumait az időközi választásra a választást kitűző választási bizottság határozattal állapítja meg. A Ve. 8. § (1) bekezdése a.) pontja értelmében az időközi választást a megüresedéstől számított százhúsz napon belülre kell kitűzni. A Ve. 302. § (1) bekezdése szerint a választást úgy kell kitűzni, hogy a szavazás napja a kitűzés napját követő nyolcvanadik és századik nap közé essen.

Fentiek lapján Buják Község Helyi Választási Bizottsága Buják községben az időközi helyi önkormányzati képviselők és polgármester választását 2018. szeptember 30-ára (vasárnap) tűzte ki.

A Helyi Választási Bizottság jelen határozatának 1. számú mellékletét képezi az időközi választás eljárási határidejét és határnapjait tartalmazó rendelkezés.

A Helyi Választási Bizottság hatáskörét a Ve. 302.§ (2) bekezdése és a 11.§ (1) bekezdése határozza meg. A határozat a Ve jelen határozatában rögzített jogszabályi rendelkezésein, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 10. §-án, 221.§ (1) bekezdésén, 224.§ (1) és (4) bekezdésein, 307/P. § (2) bekezdése c.) pontján alapul.

Buják, 2018. június 26.

                                                                                                                                                                                   Koruhely Istvánné

                                                                                                                                                                                        HVB. elnök

 

1/2018. (VI.26.) HVB határozat 1. számú melléklete

A Ve. 11. § (1) bekezdésében és a 302. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2018. szeptember 30. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármester időközi választás eljárási határidőinek és határnapjainak naptár szerinti megállapítására Buják község Helyi Választási Bizottság a következőket rendeli el:

I.

A választási bizottság

1. A választási bizottság megbízott tagját legkésőbb 2018. szeptember 14-én 16.00 óráig lehet bejelenteni. /Ve. 30. § (2) bekezdés/

2. A szavazatszámláló bizottság tagjai 2018. október 1-jén mentesülnek a jogszabályban írt munkavégzési kötelezettség alól. /Ve. 15. § (1) bekezdés/

3. A munkáltató a választási szerv 2. pont szerinti tagját megillető bér és járulékai megtérítését 2018. október 1-től 2018. október 5-én 16.00 óráig igényelheti a helyi választási irodától. /Ve. 15. § (2) bekezdés/

II.

A szavazókörök

1. 2018. szeptember 30-ig nem lehet szavazókör határát és sorszámát, továbbá település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot és –ha az érintett ingatlan lakcímnyilvántartás szerinti címe annak helyrajzi száma – helyrajziszámot megváltoztatni. /Ve.79. § (2) bekezdés/

III.

A szavazóköri névjegyzék

1. Az időközi választáson a szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki

a szavazókörben lakcímmel rendelkezik. /Ve. 307/C.§ (1) bekezdés/

2. Az 1. ponttól eltérően az a választópolgár, aki lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik azon településen, illetve abban az egyéni választókerületben, ahol a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek legutóbbi általános vagy időközi választásának napján a szavazóköri névjegyzékben szerepelt, csak ugyanazon településen (ugyanazon egyéni választókerületben) vehető fel a szavazóköri névjegyzékbe /Ve. 307/C. § (2) bekezdés/

3. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. augusztus 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. /Ve. 115. §(1) bekezdés/

4. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2018. augusztus 13. napig kell megküldeni. / Ve. 115. § (2) bekezdés/

5. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2018. augusztus 3-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. /Ve. 116. § (1) bekezdés/

6. Az átjelentkezés intézménye az időközi választáson nem működik.

7. A választópolgár mozgóurna iránti kérelmének

a) A választás kitűzését követően, de legkésőbb 2018. szeptember 28-án 16,00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékben szerepel. /Ve. 103. § (2) bekezdés a.) pontja/ vagy

b) 2018. szeptember 30-án legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. /Ve. 103.§ (2) bekezdés b.) pontja

A Ve. 103. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási irodalegkésőbb 2018. szeptember 28-án bírálja el. /Ve. 113. § (2) bekezdés/

8. A helyi választási iroda – vagy megbízás alapján a területi választási iroda – a lezárt szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét legkésőbb 2018. szeptember 29-én kinyomtatja. /Ve. 106. § (2) bekezdés/

9. A kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét 2019. január 2-án meg kell semmisíteni. /Ve. 109. § (2) bekezdés/

10. A szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének adatait 2019. január 2-án törölni kell. /Ve. 109. § (2) bekezdés/

IV.

Jelöltállítás

1. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2018. augusztus 13-án átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el. /Ve. 121. § (2) bekezdés/

2. A helyi önkormányzati képviselő és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2018. augusztus 6-án /Ve. 307/E. § (1) – (3) bekezdés/

3. A helyi választási iroda az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2018. augusztus 13-án adja át az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet /Ve.121. § (2) bekezdés/

4. A helyi önkormányzati képviselő és polgármester jelöltet legkésőbb 2018. augusztus 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni. /Ve. 307/G. § (1) bekezdés/

5. Az ajánlóíveket a helyi választási iroda 2019. január 2-án megsemmisíti. /Ve. 128.§./

6. Az ajánlóívek leadásának határideje: 2018. augusztus 27. 16.00 óra /Ve. 124. § (2) bekezdés/

V.

A választási kampány

1. A választási kampányidőszak 2018. augusztus 11. napjától 2018. szeptember 30. napján 19.00 óráig tart. /Ve. 139. §/

2. Választási gyűlés tartásának utolsó időpontja 2018. szeptember 29. 24.00 óra. 2018. szeptember 30-án választási gyűlés nem tartható. /Ve. 145. § (1) bekezdés/

3. 2018. szeptember 30-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. /Ve. 147. § (4a) bekezdés/

4. A szavazóhelyiséget magába foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. szeptember 30. napján nem folytatható. /Ve. 143.§/

5. A közvélemény kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. szeptember 30-án nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit-poll) csak 2018. szeptember 30-án, 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni. /Ve. 150.§/

6. A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelöltnek legkésőbb 2018. szeptember 30-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie és az erről készített jegyzőkönyvet három napon belül, az időközi választás napján történő megsemmisítés esetén 2018. október 3-án 16.00 óráig át kell adni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának. /Ve. 155. § (2) bekezdés/

7. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2018. október 30-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. /Ve. 144. § (7) bekezdés/

VI.

A szavazás előkészítése

1. A helyi választási bizottság a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 2018. augusztus 27-én 16.00 óra után végzi el. /Ve. 160. § (2) bekezdés/

2. A szavazólap adattartalmát a helyi választási bizottság hagyja jóvá 2018. augusztus 27. napja után azt követően, hogy valamennyi bejelentett jelölt nyilvántartásba-vétele tárgyában határozatot hozott. /Ve. 162. § (1) bekezdés/

3. A helyi választási iroda 2018. szeptember 29-én átadja a szavazóköri névjegyzéket, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékét, a szavazólapokat és a szavazáshoz szükséges egyéb kellékeket a szavazatszámláló bizottság elnökének. /Ve. 164. § (1) bekezdés/

4. Az iratok és a kellékek őrzését 2018. szeptember 30-ig a helyi választási iroda biztosítja. /Ve. 164.§ (2) bekezdés/

VII.

A szavazás

1. A szavazóhelyiségben szavazni 2018. szeptember 30-án 6. 6.00 órától 19.00 óráig lehet. /Ve. 169.§/

VIII.

Az eredmény megállapítása

1. A Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesíti és megállapítja az időközi választás eredményét. /Ve. 307/N.§/

2. A jegyzőkönyv egy példánya az illetékes választási irodában a szavazást követő három napon belül, 2018. október 3-án 16.00 óráig megtekinthető. /Ve. 204.§/.

3. A szavazólapokat a helyi választási irodában kell elhelyezni és 2018. december 29-ig meg kell őrizni úgy, hogy illetéktelen személyek részére ne váljanak hozzáférhetővé. A választás eredményével összefüggő büntetőeljárás esetén a szavazólapokat az ügy jogerős lezárásáig kell megőrizni. /Ve. 205. § (1) bekezdés/

4. 2019. január 2-án a választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével – meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát 2019. január 2-át követően a Magyar Nemzeti Levéltárnak át kell adni. /Ve. 205. § (2) bekezdése/